FAQs Complain Problems

वडा नं ५ को कार्यालय

महिला-1762

पूरुष-1475

जनप्रतिनिधिहरुको विवरणः

१. पहल बहादुर थापा          वडा अध्यक्ष

२. रामवती राना                 कार्यपलिका सदस्य

३. शान्ती सार्की                 कार्यपालिका सदस्य

४. गोकरण सिंह धामी        वडा सदस्य

५. भान बहादुर विष्ट          वडा सदस्य

वडा नं. ५ मा कार्यरत कर्मचारीहरु 

१      श्री   भागुराम चौधरी            वडा सचिव           9865945902

२     श्री    अन्जु धामी               अ.स.ई                    9865851326          dhamianju@gmail.com​             

३     श्री  मान सिंह महरा              कास                      9806493539

 

Population: 
3237
Ward Contact Number: 
9858745595