FAQs Complain Problems

वडा नं ५ को कार्यालय

महिला-1762

पूरुष-1475

वडा नं. ५ मा कार्यरत कर्मचारीहरु 

१      श्री   भागुराम चौधरी            वडा सचिव           9865945902

२     श्री    अन्जु धामी               अ.स.ई                    9865851326          dhamianju@gmail.com​             

३     श्री  मान सिंह महरा              कास                      9806493539

 

Population: 
3237
Ward Contact Number: 
9858745595