FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०५।२९५

करारमा कर्मचारी भर्नाको सूचना Vacancy मिति २०७७/५/३० गते

ताल तथा जग्गा ठेक्का सम्बन्धी ७ दिने सूचना मिति २०७७.५.२३ गते